...


 

 

پ.ن : هر چه کردم چیزی بنویسم برای پدرم، نشد که نشد که نشد ...