به حمدلله، با لطف خدا و نظر امیرالمؤمنین نمایشگاه تنها ترین امیر افتتاح شد.