امروز؛

دیدم که عشقت سوخت مرا ...


امروز؛

از ابتدا تا انتهای تو رفتم ...

امروز؛

غمت خاکسترم به باد داد ...

امروز؛

مانند هر روز برنده تو بودی

...