برای حال و اتفاقی که در "رمانه" توضیح دادم، فالی گرفتم ...


واقعا شادم کرد.

خلاصه حضرت حافظ بدجوری زد تو خال؛ فقط امیدوارم پیش بینی درستی کرده باشه ...