می اندیشم؛

به آن هنگام که تنها تو بودی و عشق ...


و من را عاشق آفریدی .

و من از همان هنگام، تنها تو را می شناسم.