خط خطی های یک روح لرزان

روحی سرگردان و متحیر هر از گاهی جوهری بر کاغذ می آورد شاید از حیرتش بکاهد اما همواره بر تحیرش می افزاید.

مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
5 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
4 پست
من
12 پست
خاطره
1 پست
تو
7 پست
پدر
12 پست
مشهد
2 پست
جنگ
9 پست
شهدا
8 پست
نمایشگاه
3 پست
محرم
2 پست
کربلا
3 پست
فاطمیه
4 پست