خط خطی های یک روح لرزان

روحی سرگردان و متحیر هر از گاهی جوهری بر کاغذ می آورد شاید از حیرتش بکاهد اما همواره بر تحیرش می افزاید.

مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست