عاشق

اما

شهدا را کرم و عشق، فراتر از تصور است.

و چه خوب می گفت :

                              گمان نکنیم ما عاشق شهدائیم

                                                 نه؛

                                 آنان عاشق و ما معشوقیم.

و وادی عشق را تنها عاشق درک می کند.

 و تنها از عاشق بر می آید

                                   جانبازی در راه معشوق

و اگر نبود این جانبازی

         منِ بی دل کجا و دلدار کجا ...

و دلدادگی

              رازی ست

                           سر به مهر

                                         تنها میان عاشق و معشوق

                                                                                                                  ...

 

 

پانوشت :

پس از زیارت این عاشقان، حس سبکی، حس عاشقی دارم.

/ 0 نظر / 11 بازدید